Leveringsvoorwaarden:

  • Franco: vanaf € 400,- netto goederenwaarde
  • Vrachtkosten Nederland: € 22,50 voor zendingen onder de € 400,-
  • Vrachtkosten België: € 50,- voor zendingen onder de € 400,-
  • Dropshipkosten en kosten voor tijdsleveringen vindt u in uw prijslijst
  • Levertijd: uit voorraad o.o.v.
  • Prijzen: exclusief btw
  • Adviesverkoop prijzen: inclusief btw
  • Betaling 1 e levering: middels vooruitbetaling of een automatische incasso, vervolg leveringen binnen 30 dagen strikt netto

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Alle offertes zijn  vrijblijvend. Orders zijn voor ons slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Generlei bedingen, afspraken of regelingen gelden als overeengekomen of kunnen ons uit welken hoofde ook binden, indien en voorzover zij niet schriftelijk door ons zijn erkend of bevestigd.

Alle orders worden door ons aanvaard onder de voorwaarde dat de prijzen en/of rabatten en/of verkoopcondities te allen tijde door ons gewijzigd kunnen worden. Ieder onuitgevoerde order of gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijzen en/of rabatten en/of verkoopcondities worden uitgevoerd, behoudens het recht van koper om bij dusdanige wijzigingen nog niet uitgevoerde orders of gedeelten daarvan binnen 8 dagen na datum kennisgeving van de wijziging aan koper te annuleren. Voorts wordt iedere order van een ons tot dusver onbekende koper aanvaard onder de voorwaarde dat uit verkregen informaties zijn kredietwaardigheid voldoende blijkt.

Alle levertijden zijn vrijblijvend en gaan nimmer in voordat de order schriftelijk door ons is bevestigd en alle voor de uitvoering daarvan benodigde gegevens volledig in ons bezit zijn. Overschrijding van een opgegeven levertermijn geeft koper in geen geval recht op vordering van boete en/of schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of annulering der order. Ontvangst of betaling der goederen mag wegens overschrijding van een levertijd nimmer geweigerd worden.

Reclames betreffende de uitvoering van een order en/of kwaliteit van geleverde goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend. Na afloop van deze tijd is elk recht tot reclame automatisch vervallen.

Gebreken bij een deel van het geleverde geven koper niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele geleverde partij. Ten aanzien van kwaliteitsverschillen en gramgewichten gelden de verkoopwaarden van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van flexibele Verpakkingen (gedeponeerd op 6 juli 1976 onder nr. 75 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage).

Wij zijn gerechtigd ieder gedeeltelijke levering te factureren.

Koper is verplicht het bedrag der facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie te onze gunste te voldoen. Vanaf de vervaldatum der factuur is koper over het factuurbedrag een rente verschuldigd berekend naar het op dat moment geldende bankdisconto vermeerderd met 2%*

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, die voor ons uit de koopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen ons uitsluitend eigendom en kunnen deze terstond door ons worden teruggevorderd, indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Indien koper tot vervreemding der geleverde goederen overgaat alvorens aan zijn betalingsverplichtingen tegenover ons te hebben voldaan, cedeert hij aan ons zijn vorderingen op derden wegens vervreemding der goederen.

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat wij ooit tot betaling van schadevergoeding gehouden zijn. Als overmacht wordt o.m. beschouwd: mobilisatie, oorlog, oproer, overstroming, brand, werkstaking, requisitie voor voorraden, grondstoffen, hulpstoffen enz., belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, invoer- en uitvoerbelemmeringen of regeringsmaatregelen, zowel bij verkoper als bij leveranciers grond- en hulpstoffen.

Koop en andere voorwaarden door afnemers voorgeschreven, zijn voor ons bij aanvaarding van enige order slechts bindend voorzover zij niet afwijken van en niet in strijd zijn met deze voorwaarden. In geval van twijfel prevaleren onze voorwaarden.

Bij wanbetaling van koper komen zowel de gerechtelijke als de buiten gerechtelijke kosten, op het incasseren van het ons toekomende vallende zijn laste.

Alle geschillen uit door ons gesloten overeenkomstem voortvloeiende, zullen naar Nederlands recht worden berecht door bevoegde Rechter te Utrecht.

Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 11-10-1990.

 

* Onverminderd blijft het recht van verkoper langs gerechtelijke weg tot incasso over te gaan.